Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2022

Artikel 1. – De club zal de kledij aan de renner overhandigen tijdens de persvoorstelling, op  voorwaarde dat de renner in orde is met zijn lidgeld en vergunning en dat het doktersbezoek van 2022 afgelegd heeft.  

Artikel 2. – Renners die hun kledij bestellen voor het wielerjaar 2022, bevestigen hiermee hun aansluiting bij de             club voor dit wielerjaar.

Artikel 3. – Renners die door de club voor een wedstrijd geselecteerd werden en die verstek geven zonder            geldige reden (de voorzitter moet persoonlijk verwittigd worden tenminste vijf volle dagen voor de wedstrijd), zullen gesanctioneerd worden volgens punt II.B.d. van het algemeen reglement van de KBWB. Bij verstek minder dan 5 volle dagen voor de wedstrijd, dient de renner een geldig attest, dat het verstek wettigt, binnen  te brengen bij de voorzitter. Bij niet-naleving zal het bestuur een sanctie opleggen.

Artikel 4. – Op verzoek van de sponsors kan de club renners oproepen om deel te nemen aan bepaalde             wedstrijden. De club kan eveneens renners oproepen om deel te nemen aan interclubs. De renners zullen hiervan persoonlijk en schriftelijk in kennis gesteld worden. De geselecteerde renners voor een interclub mogen daags voor de interclub GEEN wedstrijd rijden. Indien de renner niet kan deelnemen, dient hij de voorzitter schriftelijk te verwittigen – zie eveneens artikel 3.  De renners mogen dan daags voor de interclub, de wedstrijddag van de interclub en de dag na de interclub geen wedstrijd rijden. Bij onwettige afwezigheid kan het bestuur een sanctie opleggen.

Artikel 5. – De renners dienen de clubtrainingen bij te wonen. Alle renners zijn verplicht tijdens wedstrijden en trainingen (clubtrainingen en/of persoonlijke trainingen) de sportkledij te dragen die hen door de club bij het begin van het seizoen of bij de aansluiting in de loop van het seizoen in bruikleen gegeven is. Bij overtreding kan het bestuur een sanctie opleggen. Wanneer een renner in de loop van het seizoen stopt, dient de in bruikleen gegeven kledij teruggeven worden aan de club.  Bij beschadiging van een kledingstuk ten gevolge van een valpartij heeft de renner recht op een nieuw kledingstuk na voorlegging van de beschadigde kledij. Dit artikel geldt alleen voor de kledij van 2022. Koerskledij kan afgehaald worden bij Josephine Biesemans, Drielindenbaan 134, 1785 Merchtem, Gsm : 0477/18.53.68 – tel : 052/37.00.50

Artikel 6. – De renners van de categorieën nieuwelingen (U17), juniores, beloften en elites zonder contract dienen ten minste 15 competitiewedstrijden per jaar (wielerseizoen) te rijden, de aspiranten 13 jaar ten minste 5 en de aspiranten 14 jaar ten minste 10 competitiewedstrijden per jaar (wielerseizoen) te rijden.

Artikel 7. – De renners dienen hun wedstrijduitslagen binnen te sturen bij de voorzitter voor 31/12/2022. De            wedstrijduitslagen dienen genoteerd te worden op het uitslagenblad dat beschikbaar is via onze website.

Artikel 8. – Elke renner dient alle kaarten voor het eetfestijn te verkopen of zelf aan te kopen. Deze kaarten            kunnen in vermindering gebracht worden op het eetfestijn.

Artikel 9. – Elke renner dient de festiviteiten van de club, zoals het jaarlijks eetfestijn, de persvoorstelling en het spaghettifestijn, bij te wonen.

Artikel 10. – Elke renner dient de vergaderingen van de club bij te wonen. Hij zal door een uitnodiging hiervan             verwittigd worden. Indien hij niet aanwezig kan zijn, dient hij de voorzitter te verwittigen.

Artikel 11. – De renners dienen de veiligheidsvoorschriften van de club te respecteren. Tijdens de clubtrainingen dienen de renners steeds een helm te dragen en de verkeersreglementen na te leven.

Artikel 12. – Onze club ondertekende de PANATHONVERKLARING.  Dit betekent dat onze renners de           gedragsregels hiervan moeten naleven – zie onze website voor nadere verklaring.

Artikel 13. – De renners dienen zorg te dragen voor het milieu. Tijdens de trainingen en wedstrijden mogen             de renners en/of ouders hun afval niet wegsmijten op straat. Indien de renners iets eten of drinken, dienen ze hun afval te deponeren in de desbetreffende selectieve afvalbakken, ofwel mee te nemen naar huis, ofwel af te geven aan de clubwagen. Bij de interclubs zal de club zorgen dat er steeds 2 afvalbakjes aanwezig zijn, zodat de renners hun afval selectief kunnen wegsmijten. 

Artikel 14. – De renners die zondigen tegen het anti-dopingreglement van WBV, KBWB of UCI zullen door de club met onmiddellijke ingang ontslagen worden.

Artikel 15. – Voor de verschillende categorieën zijn oefenmeesters, ploegleiders, mekaniekers, verzorgers &                 clubbegeleiders ter beschikking.

Artikel 16. – Alle geschillen en betwistingen, evenals onvoorziene gevallen, zullen door het bestuur                onderzocht en beslecht worden, zonder rechterlijke tussenkomst en overeenkomstig de reglementen en beslissingen van de KBWB.

Artikel 17. – Alle aangesloten renners ontvangen dit reglement en tekenen een dubbel voor akkoord.

Opgemaakt te Merchtem op 20 november 2021.

De Voorzitter,                         De Secretaris,                                     De renner/wettelijke vertegenwoordiger,    

LEON Jean-Pierre                  BIESEMANS Josephine